Aktuality

19. - 20. března 2015

Konference TVIP – Odpadové fórum 2015

Konference TVIP – Odpadové fórum 2015 v Hustopečích u Brna se ve dnech 19. a 20. 3. 2015 zúčastnil za obchodní oddělení Ing. Miroslav Tvarůžek za účelem získání kontaktů a navázání spolupráce.

S příspěvkem z oblasti zpracování odpadů metodou pyrolýzy vystoupil Ing. Libor Baraňák za Ostravskou LTS, a.s..

Výsledky tohoto projektu vznikly i za přispění spolupráce s doktorandy a výzkumníky z VŠB TUO a odbornými pracovníky Družstva ENVICRACK v rámci projektu SPK1 – programu OPPI, Spolupráce – Klastry.

výstupy v sekci pro členy »

4. března 2015

Sympozium na téma E-mobility - "e-mobil in niederösterreich" v Sant Pöltenu, Rakousko

Sympozia na téma E-mobility - "e-mobil in niederösterreich" v Sant Pöltenu se dne 4. 3. 2015 zúčastnili za Dodávky automatizace, spol. s r.o. (člen klastru DE) Ing. Libor Hrdina Ph.D. a Marek Winogrodzki, specialista pro německy mluvící země.

V dopoledním bloku sympozia se účastníci seznámili s aktuálními trendy v oblasti ekologických vozidel po stránce technické i ekonomické. Prezentace byly pojaty v celosvětovém měřítku s důrazným fokusem na rakouský a německý trh.

V odpolední části, která byla rozdělená do 4 tématicky odlišných bloků, Ing. Hrdina a Marek Winogrodzki navštívili blok týkající se dobíjecí infrastruktury.

zpráva ze sympozia a další materiály
v sekci pro členy »

27. ledna 2015

Inovační tour Vídeň

Dne 27. 1. 2015 se uskutečnila Inovační tour Vídeň – setkání zástupců Agentury pro regionální rozvoj Ostrava, Družstva ENVICRACK, Moravskoslezského dřevařského klastru s Ecoplus AUSTRIA – Agenturou pro podporu podnikání, s obchodním zastoupení pro Dolní Rakousko.

Na začátku pracovního setkání představil Ing. David Pawera z ARR hlavní aktivity agentury v rámci MSK – program podpory RIS3 MSK pro období 2014 až 2020 a hlavní prioritní osy programu. Dále seznámil účastníky akce s hlavním zaměřením a činností ARR Ostrava, jako jsou podpora technického vzdělání, konání seminářů a tréninkových programů pro inovační management firem, organizování inovačních seminářů, dvoustranných jednání firem a institucí, vzdělávacích seminářů a konferencí ohledně dotačních programů EU, krajských programů a mezinárodních grantů.

Ecoplus AUSTRIA se účastní řady výzkumných projektů, vede výzkum a vývoj, je vzdělávací institucí – spolupracuje s univerzitami, Technologickými parky, start-up centry pro high-tech a obchodními centry.

Činnost Ecoplusu přiblížily přítomným členům workshopu pí. Martina Ebner - manažerka projektů v oblasti ekonomiky, turistiky a inovací a pí. Susanne Formanek - manažerka Green building cluster (zelený stavební klastr).

S činností MSDK seznámil přítomné členy inovační tour Ing. Jiří Poledník a za Družstvo ENVICACK vystoupila s prezentací Ing. Eva Wartová.

výstupy a prezentace v sekci pro členy »

24. června 2014

Workshop na téma "Setkání členů klastru ENVICRACK a inovační platformy KlastrNet"

Dne 24. 6. 2014 proběhl v zasedací místnosti společnosti Dodávky automatizace, spol. s r.o. a TCO na ul. 1. máje 34, Ostrava – Vítkovice workshop na téma: „Setkání členů klastru ENVICRACK a inovační platformy KlastrNet“, představení regionální inovační strategie MSK 2014-2020 a dotačních programů OPPIK s tímto programem:

výstupy v sekci pro členy »

 1. Představení klastru ENVICRACK a jeho činnosti
 2. Seznámení s ukončeným projektem v rámci programu OPPI – Spolupráce – Klastry. Výzva I, představení projektu
 3. Nastínění dalšího vývoje a výzkumu – navazující projekt SPK2, výzva II, v rámci programu OPPI
 4. Představení dotač. programů v rámci programu OPPIK – Agentura CzechInvest, regionální kancelář Ostrava
 5. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014-2020 (RIS3 MSK), inovační platforma KlastrNet, Agentura pro regionální rozvoj
 6. Prohlídka Technologického centra Ostrava na ul. Pohraniční 86 a centra ENET

24. - 25. dubna 2014

Symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM

Ing. Miroslav Tvarůžek z obchodního odd. Družstva ENVICRACK se zúčastnil v termínu 24. -25. 4. 2014 symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM, které proběhlo v Hustopečích u Brna. Sympozium pořádalo České ekologické manažerské centrum.

Ing. Tvarůžek vystoupil na konferenci s příspěvkem: „Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu“, prezentace v sekci pro členy »

Témata prezentací na symposiu

 • Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití
 • Směřování odpadového hospodářství v ČR
 • Surovinová politika ČR v hledáčku vědy a výzkumu
 • Certifikované hodnocení projektů aplikovaného výzkumu

výstupy v sekci pro členy »

9. - 11. září 2013

XVII. ročník mezinárodní konference Energetika a životní prostředí

V termínu 11. - 13. 9. 2013 pod záštitou Katedry energetiky a Fakulty strojní, VŠB TUO společnosti TOP EXPO CZ proběhl XVII. ročník mezinárodní konference Energetika a životní prostředí spojený se seminářem Smart City Ostrava.

Členové klastru ENVICRACK účastnící se valné hromady 12. 9. 2013 v Nové aule VŠB TUO měli možnost se zúčastnit této konference od 9. hod na plenárním zasedání konference v NA2, kde mohli vyslechnout příspěvky: „Význam energetiky surovin v ČR“ od P. Bartoše, „Jak bořit skleněnou zeď mezi VaV a firmami“ od R. Bízkové, „Vliv nestabilních zdrojů na provoz přenosové soustavy“ od T. Hünera, „Aktuální výzvy a programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací a podnikání z národních a evropských zdrojů“ od J. Vavřínka a „Trajektorii PM10 ve Slezsku“ od J. Bílka.

Po valné hromadě se členové zúčastnili odpoledního programu konference a to představení programů Technologické agentury ČR, programu GAMA, programu ALFA, projekty ALFA podpořené TAČR a programu Horizont 2020. Poté proběhl Odvětvový workshop na téma Energetika pod vedením prof. Čermáka, ředitele centra ENET, VŠB TUO.

Na konferenci vystoupil za Družstvo ENVICRACK se svým příspěvkem: „Mobilní akumulační systémy“ Ing. Libor Hrdina, Ph.D.

Hlavní témata konference

 1. zkušenosti z provozu energetických zařízení – diagnostika energetických procesů
 2. zkušenosti z provozu energetických zařízení – diagnostika energetických procesů
  • plánovaná obnova energetických zdrojů z důvodů legislativy i životnosti
  • jaderná energetika
 3. výzkum a vývoj v oblasti energetiky
  • představení nové výzkumné infrastruktury budované na VŠB TU Ostrava
 4. dotační možnosti financování modernizací – možnosti využití dotací ČR a EU
  • konkrétní možnosti z pohledu ČR
  • konkrétní možnosti z pohledu EU

výstupy v sekci pro členy »

6. prosince 2012

Workshop na téma „Výzkum a vývoj v oblasti energií, ŽP a obnovitelných zdrojů“

Dne 6. 12. 2012 v 10.30 hod. se uskutečnila v konferenčním středisku společnosti Dodávky automatizace, spol. s r.o. na ulici 1. máje 34/120, Ostrava – Vítkovice konference na téma: „Výzkum a vývoj v oblasti energií, ŽP a obnovitelných zdrojů“ s tímto programem:

Odpolední program:

 • 14:00 – představení vývojových programů realizovaných v roce 2012 v sekcích:
  • Sekce obnovitelné zdroje
  • Sekce životní prostředí
 • 16:00 – exkurze v prostorách TCO
 • 17:00 - závěr

Dopolední program:

 • 10:00 – Prezentace
 • 10:30 – zahájení
 • 10:40 – Ing. Stanislav Honus, Ph.D. – Potenciál energetického využití procesního plynu
 • 11:00 – Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D. – Peletizace energetických travin, kompostu a pyrolýzního uhlíku
 • 11:20 – Ing. Simona Jursová, Ph.D. – Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin
 • 11:40 – Ing. Lucie Kovalová – Torefikace
 • 12:00 – Ing. Veronika Sassmanová – Výzkum paliv
 • 12:20 – Ing. Daniel Minařík – Fotovoltaika
 • 12:45 – ukončení dopoledního programu

výstupy v sekci pro členy »

23. února 2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci projektu 5.1 SPK01/019

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK" výběrové řízení na zakázku s názvem:

"Vývoj a dodávka obslužného zařízení k zabezpečení provozu technologie pro termický rozklad".
více v sekci Výběrová řízení »

22. února 2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci projektu 5.1 SPK01/019

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK" výběrové řízení na zakázku s názvem:

"Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum kombinovaného energetického zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv".
více v sekci Výběrová řízení »

21. února 2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci projektu 5.1 SPK01/019

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK" výběrové řízení na zakázku s názvem:

"Pořízení technického vybavení pro výzkum akumulace energie".
více v sekci Výběrová řízení »

20. února 2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci projektu 5.1 SPK01/019

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK" výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Zabezpečení propagace technologií vyvinutých v klastru ENVICRACK na území polské republiky".
více v sekci Výběrová řízení »

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK" výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů".
více v sekci Výběrová řízení »

15. prosince 2011

Workshop na téma „Aplikační využití pyrolýzní jednotky pro zpracování surovin“

Dne 15. 12. 2011 od 10:00 hod proběhl v zasedací místnosti společnosti Dodávky automatizace, spol. s r.o. workshop na téma: „Aplikační využití pyrolýzní jednotky pro zpracování surovin“ s tímto programem:

výstupy v sekci pro členy »

 1. Pyrolýzní zpracování vybraného tříděného odpadu TETRAPACK za účelem produkce čistého hliníku a oleje použitelného k ohřevu pyrolýzní jednotky.
 2. Termicko – mechanická metoda zpracování odpadních černouhelných kalů za účelem produkce jakostního paliva ve formě briket.
 3. Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu ALOBAL pro produkci čistého hliníku.
 4. Pyrolýzní zpracování odpadního měděného vinutí s izolací (šelak) k produkci čisté mědi.

8. června 2010

Zpráva pro tisk o výstavbě nového technologického centra v Ostravě – Vítkovicích

Nové technologické centrum Ostrava se začíná budovat v Ostravě - Vítkovicích nákladem necelých 50 miliónů korun.

25. května 2010

Prezentace pyrolýzy pro ministerstvo životního prostředí

Dne 25. 5. 2010 proběhla v sídle Družstva ENVICRACK prezentace pyrolýzy pro Ministerstvo životního prostředí. Ze strany členů týmu MŽP byl projeven o technologii velký zájem a bylo konstatováno, že pyrolýzní technologie po jejím řádném odzkoušení může patřit mezi podporované technologie pro materiálové zhodnocení odpadů.

Pyromatic

7. dubna 2010

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci OPPI

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Dodávka testovacího hnacího kolejového vozidla".
více v sekci Výběrová řízení »

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Optimalizace řízení hnacího kolejového vozidla".
více v sekci Výběrová řízení »

10. března 2010

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci OPPI

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů".
více v sekci Výběrová řízení »

Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů

14. prosince 2009

Slavnostní otevření Laboratoře pro vývoj Stirlingova motoru

Dne 14. 12. 2009 byla otevřena laboratoř pro vývoj Stirlingova motoru v provozovně ENVICRACKu v Hořovicích.

Laboratoř slouží k vývoji technologií pro využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie.

Laboratoř pro vývoj Stirlingova motor

8. prosince 2009

Setkání zástupců klastrů z Moravskoslezského kraje a z agentur pro regionální rozvoj v Ostravě a Izmiru

Dne 8. prosince 2009 proběhlo setkání mezi zástupci klastrů z Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě anbsp;Agentury pro regionální rozvoj z Izmiru.

Jednání se zúčastnil také manažer klastru ENVICRACK.

30. listopadu 2009

Ukončení 1. etapy projektu Laboratoř 1 Stirlingův motor

Dne 30. listopadu 2009 byla ukončena první etapa projektu Laboratoř 1 Stirlingův motor.

18. listopadu 2009

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci OPPI

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Zřízení zkušebny k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a el. energii".

Družstvo ENVICRACK vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:
"Dodávka technologického zařízení určeného k termickému rozkladu pyrolýzních plynů a dehtů v pevném loži tvořeném uhlíkatými materiály".
více v sekci Výběrová řízení »

16. září 2009

Návštěva zástupců kancléře pro vědu a technologie z čínské ambasády v klastru ENVICRACK

Dvoučlenná návštěva z čínské ambasády, pánové Zhan Hongqi a Zhang Jinbin se živě zajímali o využití technologie pyrolýzy pro zpracování odpadů v provozovně Družstva ENVICRACK v Ostravě - Vítkovicích a na Frýdecké skládce, kde jsou instalovány kogenerační jednotky značky TEDOM.

Provozovna družstva Envicrack ve Vítkovicích

9. - 10. září 2009

Závěrečná konference Inno-Net project CEE-ClusterNetwork

Konference konstatovala, že Klastr je chápán jako dynamické prostředí generující myšlenky. Záměrem Evropské komise je podporovat „World class clusters“, tj. excelentní klastry, které:

 • jsou zaměřeny na inovace orientované na konečného uživatele
 • jsou zapojeny do evropských sítí a struktur
 • vynikají v oboru
 • akceptují nové sociální výzvy
 • vycházejí z EKO – principů
 • výzkum a vývoj vede k tržnímu uplatnění produktů

25. srpna 2009

Pozvánka na jubilejní 10. ročník mezinárodní konference "Investment & Business Forum"

Konference se uskuteční ve dnech 22. - 23. 9. 2009 a bude zaměřena ke strategickým otázkám rozvoje regionu včetně dopadů rozvojových aktivit na podnikatelské prostředí a kvalitu života. Podrobněji budou diskutovány následující klíčové oblasti rozvoje:

 • Udržitelný rozvoj a jeho financování z fondů EU
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Bezpečná energetika - nosné téma: "teplárenství"

Pozvánka, program, registrace (*.zip - 959 kB)

Důležitost této konference je potvrzena účastí významných osobností: R. Vondrušky - ministra pro místní rozvoj , M. Kopicové - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, M. Mory - náměstka ministra pro evropské záležitosti, T. Hünera - náměstka ministra průmyslu a obchodu, P. Zahradníka - ředitele EU Office, Česká spořitelna a.s., K. Klusáčka - ředitele Technolog. centra AV ČR, J.D. Malo - vedoucího odboru CE, European Research Area, D. Klemma - zástupce města

23. a 26. června 2009

Environmentální výchova

Dne 23. června byla uspořádána pro studenty gymnázia Olgy Havlové v Ostravě přednáška zaměřená na využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Dne 26. června proběhla v Porubském kulturním centru pro žáky 8. tříd přednáška zaměřená na využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

1. května 2009

Zahájení projektu OPPI "Rozvoj inovací a posilování konkurenceschopnosti v Klastru ENVICRACK"

18. března 2009

Environmentální výchova

V rámci spolupráce ČSOP Onyx a klastru ENVICRACK proběhla dne 18. 3. 2009 přednáška o obnovitelných zdrojích energie na Střední škole teleinformatiky v Ostravě – Porubě.

Přednášky se také zúčastnili doktoranti z VŠB – TU Ostrava.

Obnovitelné zdroje energie - mapa

30. června 2008

Společný projekt Družstva ENVICRACK 1.4 Z/007

Dne 30. 6. 2008 byla ukončena poslední etapa projektu Družstva ENVICRACK 1.4 Z/007.

22. března 2008

Nominace Klastru ENVICRACK na ocenění "Klastr roku" na akci Žofínské fórum v Praze

V rámci udělování ocenění Podnikatelský projekt roku byl Klastr Družstvo ENVICRACK nominován na cenu "Klastr roku".

Prestižní soutěž již potřetí vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s MPO a Sdružením pro zahraniční investice AFI. Vítězné projekty vybírala mezirezortní komise složená ze zástupců MPO, agentury CzechInvest a nezávislých hodnotitelů. Zásadní byla kvalita a potenciál projektu a jeho přínos pro danou oblast.

V kategorii byly nominovány 3 nejlepší projekty, z kterých následně vzešel i absolutní vítěz kategorie. Vítězem kategorie Klastry se stal Klastr výrobců obalů, družstvo.

Nominace Klastru ENVICRACK na ocenění Klastr roku

22. března 2008

Konference "Pyrolýzní zpracování tříděného odpadu za účelem kombinované výroby tepla a el.energie"

Výsledek konference - přínos projektu:

 • Iniciace a realizace řady společných projektů klastru s efektem posílení konkurenceschopnosti členů klastru
 • Konkrétní dosažené výsledky v oblasti výzkumu a vývoje v souvislosti s aplikací pyrolýzní technologie pro zpracování uhlíkatých materiálů
 • Připravenost technologie pyrolýzy průmyslového nasazení
 • Soulad s konceptem udržitelnosti

V současnosti se objevují další příležitosti a to především:

 1. V oblasti nasazení technologie pyrolýzy v souladu s konceptem průmyslové symbiózy
 2. Ochraně životního prostředí
 3. Při zhodnocení zdrojů
 4. Využitelností pyrolýzních produktů
 5. Přípravě a realizace projektů výzkumu
ke stažení materiály konference »

25. února 2008

Konference Sharing excellence

Dne 25. února 2008 byly aktivity členů klastru ENVICACK prezentovány na konferenci Sharing excellence v Bruselu.

12. února 2008

Konference "Pyrolýzní zpracování tříděného odpadu za účelem kombinované výroby tepla a el.energie"

Tématy konference jsou výsledky dosažené v průběhu řešení projektu a aplikace technologie pyrolýzy v projektech zpracování odpadu.

Pozvánka na konferenci (116 kB) »

Zahájení konference: 22. dubna 2008 v 9.00 hod
Místo: Konferenční sál Vědeckotechnologického parku, Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec

Přihláška příspěvku (110 kB) »

20. listopadu 2007

Návštěva Panonského klastru obnovitelných zdrojů energie

Proběhla návštěva Panonského klastru obnovitel. zdrojů energie, diskutovalo se o možnosti spolupráce při využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a o transferu nejlepších praktik mezi klastry. Klastr Envicrack se prezentoval formou propagačního DVD. Pro vysílání Panonské televizní společnosti bylo poskytnuto interview o možnostech uplatnění pyrolýzní technologie.

29. října 2007

Environmentální výchova

Dne 29. 10. 2007 se uskutečnila v Obvodním kulturním centru v Ostravě Porubě přednáška s názvem "Příroda a energie" pro žáky 9. tříd základních škol. Akce byla spoluorganizovaná Klastrem ENVICRACK a Komisí životního prostředí Rady městského obvodu Poruba.

Přednášející, zástupci společností Strojírny Bohdalice a.s., Frýdecká skládka s.r.o., Česká větrná energie s.r.o. a Arrow line a.s. seznámili žáky interaktivní formou multimediálních prezentací a videa s možnostmi využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

26. června 2007

Propagace projektu Klastru ENVICRACK v Zagrebu

Díky iniciativě Ing. Paškové a Ing. Tomáše Laciny z RK CZechinvest získal Envicrack možnost prezentovat projekt klastru na III. výročním shromáždění zástupců Asociace sběru a zpracování druhotných surovin při Chorvatské hospod.komoře.
V průběhu prezentace byli účastníci informováni manažerem klastru Envicrack o procesu založení a rozvoje klastru a o využití programu Klastry pro spolufinancování projektu. Druhá část prezentace byla věnována vývoji a využití technologie pyrolýzy pro zpracování tříděného odpadu.

Po prezentaci byly diskutovány možnosti transferu technologie pyrolýzy pro zpracování starých ekologických zátěží v Chorvatsku s paní Renatou Patarčič, expertem pro oblast životního prostředí Chorvatské hospodářské komory, oddělení průmyslu a technologie.

Chorvatské straně patří dík za organizaci a za úhradu nákladů spojených s účastí manažera klastru na této akci.

17. května 2007

Prezentace rozpracovanosti Elektrické laboratorní pyrolýzní pícky

V areálu firmy PAVELA s.r.o. v Lačnově se uskutečnila prezentace rozpracovanosti Elektrické laboratorní pyrolýzní pícky (ELPYP).

Prezentace proběhla za účasti pracovníků VŠB-TU Ostrava a jejich hostů, pracovníků firmy Arrow line, a.s. a hostitele - Ing. Jiřího Pavely, ředitele fa PAVELA s.r.o.

Ten vytvořil i v podmínkách výrobní haly skvělé prostředí pro prezentaci, pro seznámení se s projektem a pro diskuzi všech zúčastněných. Patří mu za to veliký dík.

Akce se zúčastnili:

 • Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,Dr.h.c senátor, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. vedoucí katedry, VŠB-TU Ostrava
 • John S. Mead Director of the Coal Research Center, Southern Illinois University Carbondale
 • Tomasz Witolski, Southern Illinois University Carbondale
 • Marie Vlčková starostka, Lačnov
 • Ing. Jiří Pavela ředitel, PAVELA s.r.o.
 • Karel Merany ředitel, Arrow line, a.s.
 • Ing. Roman Smelik tech. ředitel, Arrow line, a.s.
 • Ing. Kazimír Prymus projektový manažer, Arrow line, a.s.
 • Ing. David Ryška konstruktér, Arrow line, a.s.

14. července 2006

Podání žádosti v rámci OPPI - program 1.4 Založení a rozvoj klastrů

V pátek 14. července 2006 proběhlo na regionální kanceláři agentury CzechInvest v Ostravě podání žádosti v rámci Operačního programu průmysl a podnikání - program 1.4 Založení a rozvoj klastrů.

Naše žádost získala evidenční číslo 007. Dle platných pravidel pro stanovení dne počátku uznatelnosti nákladů nám bylo určeno datum 14. 7. 2006.

Finální žádost měla 12 stran a dalších 423 listů tvořilo přílohy. Za tímto suchým konstatováním jsou skryty měsíce práce členů realizačního týmu, kde bych chtěl obzvláště vyzvednout Ing. Patrika Cupáka a Mgr. Šárku Fajkošovou. Uznání za ochotu a trpělivost si zaslouží i pan Ing. Luděk Žáček - předseda družstva, který musel veškeré dokumenty podepsat a listy parafovat. Poděkování si zaslouží rovněž Doc. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. z VŠB-TU Ostrava, za iniciativu při uzavírání Smlouvy o spolupráci mezi Družstvem ENVICRACK a školou.

Během následujících tří měsíců nás čeká obhajoba žádostí na agentuře CzechInvest, na niž se již nyní připravujeme, a která jak věříme dopadne stejně dobře jako obhajoba I. fáze žádosti, jenž proběhla dne 26. ledna 2006.

Dále mi dovolte Vás všechny informovat o skutečnosti, že se náš klastr rozrostl o nové zájemce, kteří vyplnili přihlášky a zaplatili členský vklad. Tyto firmy nyní čekají na Vaše rozhodnutí o přijetí za členy družstva ENVICRACK, které proběhne na valné hromadě. O koho se jedná:

 • Frýdecká skládka, a.s.
 • PPD Group a.s.
 • WASTECH, a.s.
 • GREN, a.s.

Z hlediska participace na projektech se jedná o budoucí uživatele technologií, tedy o nové zákazníky, kteří chtějí být přítomni u vývoje, projekce a výroby zařízení, jenž budou poté sami provozovat.

Na závěr této zprávy bych vám chtěl ještě sdělit informaci o přípravě pilotního projektu klastru, který se bude týkat pyrolýzy na zpracování separovaného odpadu. Technologie by měla být dokončena do 31. srpna 2007 a již dnes probíhají jednání s potenciálními investory a zájemci o technologii, kteří jsou mimo náš klastr. Před samotným startem projektu budete podrobně informováni o jeho řešení a vlastní participaci svých subjektů.

Ing. Roman Smelik

10. ledna 2006

Slavnostní zahájení klastru Envicrack

Slavnostní zahájení klastru Envicrack proběhlo v areálu VTPO Ostrava.

Účastnili se vybrané firmy a společností a členové družstva Envicrack, VIP hosté, a také pracovníci pražské centrály agentury Czechinvest.

VTPO Ostrava - areál

20. prosince 2005

Zakládající schůze družstva Envicrack

Zakládající schůze družstva Envicrack proběhla dne 20. 12. 2005 v přednáškovém sále VTP Ostrava.

2. listopadu 2005

Vznik iniciativy Klastr ENVICRACK

Pro lepší orientaci spolupracujících společností a firem, které se zapojily do projektu klastru Envicrack v pozdější době, jakož i pro nové potencionální zájemce o vstup, dovolujeme si popsat stručný průběh této iniciativy.

Dne 28. 12. 2004 byla ze strany VŠB TU Ostrava podána žádost o provedení Studie proveditelnosti a vyhledávání vhodných subjektů do klastru Envicrack v agentuře CzechInvest Ostrava.

V lednu 2005 agentura schválila provedení studie a doporučila k spolufinancování. Studii vyhotovila Katedra regionálního rozvoje VŠB TU Ostrava. V rámci studie byly prováděny také v období leden - duben 2005 semináře pro odbornou veřejnost, konané v prostorách VTPO Ostrava.

Dále tato katedra formou cílených dotazníků a přímých návštěv ve společnostech našeho regionu úspěšně provedla výběr potencionálních účastníků v tomto projektu.

Výsledkem tohoto průzkumu byla "Studie proveditelnosti a vyhledávání", která byla odevzdána agentuře CzechInvest Ostrava v srpnu 2005. Na tuto studii byly vypracovány odborné posudky.

V současné době je studie touto agenturou vyhodnocena s doporučením založení klastru Envicrack, které slavnostně proběhne za účasti vybraných firem a společností, VIP hostů, a také pracovníků pražské centrály agentury Czechinvest v areálu VTPO.

Aktuálně

Družstvo ENVICRACK
IČ: 277 65 075, DIČ: CZ27765075
1. máje 34/120, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Analytik: Eva Wartová
tel.: +420 596 600 222
e-mail: eva.wartovaenvicrackcz