Ukončené
společné projekty

2. ukončený společný projekt ↓
Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí
Zkratka: Energy4Y, více na www.vsb.cz
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0077
Datum zahájení: 1. 6. 2011
Datum ukončení: 30. 5. 2014

Projekt řešil prohloubení partnerství mezi pracovišti TU VŠB Ostrava a partnery projektu v oblasti energetiky, obnovitel. zdrojů energie a technologií pro životní prostředí. Klastr ENVICRACK byl jedním z partnerů projektu. Výstupem projektu je docílení užší spolupráce mezi pracovišti VŠB TU Ostrava a partnery formou vzájemných personálních kontaktů a krátkodobých pracovních a studijních pobytů pracovníků projektu na partnerských organizacích.

Projekt Energy4Y - logo

1. ukončený společný projekt ↓
Shrnutí výsledků společného projektu OPPI, Spolupráce - Klastry, "Rozvoj inovací a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK"
Číslo projektu: 5.1 SPK01/019
Datum zahájení: 1. 5. 2009
Datum ukončení: 30. 4. 2012

Projekt OPPI obsahoval 7 projektů průmyslového výzkumu a vývoje a 3 společné projekty (SP1-10).

Projekt OPPI - logo
Vedení projektu Název společného projektu
SP1 Arrow line, a.s. Kopyrolýza a zplyňování tříděného odpadu za přítomnosti inhibitorů
SP2 Arrow line, a.s. Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů
Aplikace procesu pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů
SP3 Strojírny Bohdalice, a.s. Zřízení zkušebny k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii
SP4 ELEKTRO ENGINEERING s.r.o. Pořízení přístrojového a technického vybavení pro výzkum a vývoj akumulace energie
SP5 Ostravská těžební, a.s. Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv
SP6 TEDOM CHP s.r.o. – nyní holding TEDOM a.s. Vývoj a výzkum energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu elektrické energie a tepla koncentrováním solární energie
SP7 Dodávky automatizace, spol. s r.o. Testovací hnací kolejové vozidlo s energetickým optimalizačním modulem
SP8 Ignacy Chyla Promocja Technologii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Zabezpečení propagace technologií vyvinutých v klastru ENVICRACK na území Polské republiky
SP9 Družstvo ENVICRACK Společné projekty propagace klastru
SP10 Družstvo ENVICRACK Společné projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Projekt SP1

Kopyrolýza a zplyňování tříděného odpadů za přítomnosti inhibitorů

Termín realizace

období 5/2009 až 4/2012

Cíl projektu

Cílem bylo optimalizovat proces kopyrolýzy a zplyňování tříděného odpadu za přítomnosti inhibitorů.

Výstupem se stala technologická laboratorní linka a seznam receptur směsí vsázky do technologické laboratorní linky.

Infrastruktura je umístěna v provozovně Družstva ENVICRACK v Moravské Ostravě, na ul. Pohraniční 1435/86.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 8 členů z klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků klastru ENVICRACK. Do projektu se zapojili doktoranti z VŠB TU Ostrava.

Výstupem projektu - studie, technické zprávy a data z měření

 1. složení receptur pro technologickou linku
 2. studie uplatnitelnosti pyrolýzy
 3. studie odsíření generátorového (vodního) plynu
 4. schéma technologické linky a protokoly z měření
 5. výstupy z experimentů na technologické lince – plynná a kapalná fáze
 6. analýza vstupů a výstupů produktů z technologické linky
 7. technická zpráva k dodávce obslužného zařízení k zabezpečení technologie pro termický rozklad

Průběh projektu

Projekt probíhal ve 3 etapách, kdy na zařízení zkušební jednotky Pyromatic umístěném v hale termických procesů – TCO na ul. Pohraniční 1435/86 probíhaly série měření k získání vstupních podkladů, vyhodnocení vstupních a měřených dat. Dále se řešily úpravy vstupních a výstupních cest pro potřeby zplyňovací jednotky. V dalších etapách byl pořízen investiční celek – molekulární destruktor – zplyňovač a v poslední etapě projektu se pořizovala obslužná technologie molekulárního destruktoru – zplyňovače, která je umístěna v areálu Pohraniční 1435/86.

Na technologické laboratorní lince Pyromatic se provádělo komplexní zkoušení zátěžových charakteristik při dlouhodobém provozu bez materiálu i s materiálem ke zplynění, testy při rozdílných teplotách 500°C až 650°C, zkoušky dopravy jednotl. druhů materiálu – pneumatik, hnědého uhlí, plastů a měření uhlí, pneumatik a plastů při teplotách procesu 500 °C, 600 °C, 650 °C a 700 °C.

Na technologické laboratorní lince se uskutečnily intenzivní testy různých materiálů ve 3-směnném nerovnoměrně rozvrženém režimu, Jednalo se o testování hnědého uhlí, biomasy – peletek, pneumatik, hlušiny s antracitem, čistírenských kalů a biomasy – pšenice, HDPE, komunálního tříděného odparu a tetrapacků.

Praktické využití výstupů projektu

Zpracování studií proveditelnosti pro zpracování nemocničního odpadu a dalších druhů odpadního materiálu.

Projekt SP2

Výzkum a vývoj pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů

Termín realizace

období 8/2009 až 4/2012

Cíl projektu

Cílem projektu bylo získání poznatků o zdrojích kovonosného odpadu – jeho druhy, chemické složení, množství a lokality výskytu, dále o jeho úpravě pyrolýzou pro další zpracování a řešení problematiky nápojové kartonáže.

Průběh projektu

Projekt se skládal ze dvou částí a to:

 1. průzkumu výskytu a zhodnocení vlastností odpadní nápojové kartonáže na území ČR
 2. výzkumu a experimentálního ověření technologie pyrolýzy k rozkladu nápojové kartonáže na využitelné složky

Projekt probíhal ve třech etapách. První etapa se zabývala získáním vstupních podkladů o výskytu a vlastnostech kovonosného odpadu na území ČR, v druhé etapě se již řešila podrobná analýza výskytu a složení kovonosného odpadu v rámci ČR a v třetí etapě se řešilo ověření různých typů termických jednotek pro zpracování kovonosných odpadů.

Výstupem projektu - studie

 1. Aplikace procesu pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů – Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů s experimentálním ověřením na technologii pyrolýzy
 2. Průzkum výskytu a zhodnocení vlastností odpadní nápojové kartonáže na území ČR
 3. Studie výskytu jemnozrnných kovonosných odpadů, jež vedle kovů obsahují energeticky využitelné složky

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 5 členů z klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků klastru ENVICRACK a pracovníků zapojených externích subjektů. Do projektu se zapojili doktorandi z VŠB TU Ostrava při provádění zkoušek mechanických, chemických, fyzikálních a technologických vlastností kovonosných odpadů. Odborným garantem projektu byl prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c., který byl v průběhu realizace nahrazen prof. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D.

Praktické využití výstupů projektu

Zpracování studií proveditelnosti pro zpracování nemocničního odpadu.

Projekt SP3

Zřízení zkušebny k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii

Termín realizace

období 5/2009 až 4/2012

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování zkušebního zařízení koncentrační solární elektrárny sloužící k vývoji, měření a zkoušení nejmodernějších energetických zařízení, určených k přeměně slunečního záření na tepelnou nebo el. energii (příp. jejich kombinaci).

Průběh projektu

Projekt se řešil ve třech etapách:

 1. Nultá etapa zahrnovala pořízení zkušebního zařízení a řídícího centra v provozovně Družstva ENVICRACK, Bohdalice – Pavlovice 63.
 2. V první etapě se testovala a ověřovala funkčnost slunečního koncentrátoru, vyhodnocovaly se vstupní a výstupní data a odladily algoritmy řízení.
 3. V druhé etapě již proběhly série měření na zkušebním zařízení koncentrační solární elektrárny, vyhodnotily se vstupní a měřená data, jejich analýza a zjišťoval se vliv povětrnostních vlivů.
 4. Třetí etapa se zabývala ověřováním funkčnosti zařízení z hlediska výroby el. energie, nejvhodnějších metod řízení a spolehlivosti v různých podmínkách provozu.

Výstupem projektu

Výstupem z projektu SP3 je zařízení – zkušebna k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii a know how ve formě studie obsahující výsledky vývoje a zkoušek.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 6 členů klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků členů klastru ENVICRACK a pracovníků zapojených externích subjektů.

Do projektu se zapojili odborníci a specialisté z VŠB TU Ostrava, ČVUT FS Praha, VUT FSI Brno, VUT FEKT, ESAP, Průmysl a služby ad.

Praktické využití výstupů projektu

Praktické využití výstupů projektu spočívá v dalším pokračování VaV, testování a rozvoji potenciálu technologie koncentračních solárních elektráren typu CSP Dish Stirling.

Výzkum a vývoj v této oblasti se směřuje k získání užitných vzorů a patentů.

Projekt SP4

Pořízení přístrojového a technického vybavení pro výzkum a vývoj akumulace elektrické energie

Termín realizace

období od 5. 3. 2012 do 30. 4. 2012

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování mobilní laboratoře pro měření a vyhodnocování vlivu akumulačních jednotek elektrické energie při spolupráci různých energet. soustav (el. síť, ostrovní síť, příp. tepelný akumulátor) s obnovitelnými zdroji. Požadavkem bylo vybavit laboratoř zařízením pro akumulaci el. energie, přístrojovým vybavením a zařízením pro měření a vyhodnocování energetických toků uvnitř i vně laboratoře. Cílem bylo získat takové vybavení, které by umožňovalo vyhodnotit časové režimy energet. toků v návaznosti na režim zdrojů a změřit jejich fyzikální hodnoty použitelné pro analýzu, archivaci, optimalizaci a statistické zpracování.

Průběh projektu

Projekt byl jednoetapový, v průběhu roku 2012 se realizovala akumulační laboratoř, pořídila data v rozvodných sítích el. energie, měřily parametry el. energie, vyhodnotila data. V rámci projektu se pořídilo laboratorní vybavení, ověřila funkčnost zařízení, zahájily testy, ověřila zátěž vč. rázového odpojení ostrovního režimu a simulace síťového připojení.

Výstupem projektu - studie a data:

 1. Přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum a vývoj akumulace elektrické energie
 2. Technická zpráva popisující dodané přístrojové a laboratorní vybavení
 3. Fotodokumentace zařízení s publicitou
 4. Studie vývoje: „Koncepce fotovoltaiky a akumulací“
 5. Studie vývoje: „Moderní způsoby přenosu výkonu s využitím akumulačních systémů“

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 6 členů z klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků členů klastru ENVICRACK. Externím subjektem byla společnost Elektro Engineering s.r.o., která dodala technické vybavení pro výzkum akumulace energie.

Praktické využití výstupů projektu

Praktické využití výstupů projektu SP4 spočívá v dalším pokračování VaV po dobu 1 roku s cílem zahájit provoz mobilní akumulační laboratoře od roku 2014, zpracování studií modifikovaných jednotek.

Projekt SP5

Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení – kotle na biomasu a solárního systému

Termín realizace

období od 24. 2. 2012 do 30. 4. 2012

Cíl projektu

Cílem bylo pořídit přístrojové vybavení pro vývoj, měření a testování kombinovaného energetického zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv. Toto přístrojové a měřící vybavení sloužilo k vyhodnocení, dlouhodobému měření, analýze a evidenci vlivu zapojení, výkonnosti, účinnosti a celoročnímu provozu kombinovaného zařízení. Zařízení umožňuje celoroční provoz objektu s využitím obnovitelných zdrojů energie (biomasa a sluneční záření), bez nutnosti napojit objekt na standardní energetické zdroj pro vytápění a ohřev TUV.

Průběh projektu

Tento projekt byl tříetapový, v první etapě se pořizovalo přístrojové a laboratorní vybavení pro výrobu palivových směsí fosilního původu.

V druhé etapě se toto přístrojové vybavení propojilo se solárním systémem a v třetí etapě se uskutečnily testy na dodaném zařízení se dvěmi nízko potenciálními palivy, zhotovily se vzorky alternativního paliva a zpracovaly výsledky do přehledné zprávy – studie.

Výstupem projektu - studie a data:

 1. přístrojové a laboratorní vybavení ke zhotovení vzorků alternativního paliva
 2. provedení testů na pořízeném vybavení se 2 nízko potenciálními palivy – černouhel. kaly a kaly z ČOV
 3. zpracování výstupů do komplexní zprávy: „Studie výskytu reziduální biomasy a méně hodnotných fosilních paliv“ spolu s experimentálním ověřením přístrojového vybavení
 4. studie na téma: „Využití a zpracování biomasy – Základy procesu spalování“

Spolupráce na projektu

Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků členů klastru ENVICRACK, termickou analýzu kalů z ČOV a ze směsi plastů pak provedli odborníci z katedry chemie VŠB TU Ostrava. Externím subjektem byla společnost Ostravská těžební, a.s. – dodala přístrojové vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv.

Praktické využití výstupů projektu

Pro řešení otázky zvýšené přídavné hodnoty u černouhelných kalů a kalů z ČOV, které jsou velkou ekologickou zátěží MS regionu a to metodou termicko – mechanické úpravy. Výstupem experimentálního výzkumu se staly briketky zhotovené z jednoho druhu materiálu – směsi z černouhelných kalů popsané v příslušné studii.

Projekt SP6

Vývoj a výzkum energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu elektrické energie a tepla koncentrováním solární energie

Termín realizace

období od 05/2009 do 12/2011

Cíl projektu

Cílem projektu byl výzkum a vývoj energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru určené pro výrobu elektrické energie a tepla transformací koncentrované solární energie v rozsahu elektrických výkonů 10 – 25 kWh.

Průběh projektu

Tento projekt byl dvouetapový, probíhal v provozovně Družstva ENVICRACK v Hořovicích, Masarykova 1436. V první etapě byla zkušebna vybavena zařízením pro testování Stirlingových motorů s dalším podpůrným vybavením.

V druhé etapě se již prováděly dlouhodobé i krátkodobé zkoušky tří Stirlingových motorů, simulující specifický provoz v solární aplikaci.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 5 členů z klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků členů klastru ENVICRACK. Externími subjekty zapojenými do projektu byly: VUT Brno, TUL Liberec, TEDOM a.s. divize motory.

Výstupem projektu - výzkumné a vývojové úkoly a aktivity:

 1. návrh a odzkoušení systému chlazení pro vertikální provoz
 2. návrh a odzkoušení mazacího systému motoru pro vertikální provoz
 3. zkoušky motoru a generátoru ve vertikální poloze v rozsahu 400 h
 4. ověřování citlivosti motoru na různé polohy soustrojí motor – generátor, od vodorovné až po svislou
 5. podklady pro návrh solárního receiveru
 6. testování pružného uchycení motoru k základovému rámu
 7. testování rychlosti regulace středního tlaku motoru
 8. ověřování HW a SW řídícího systému (simulace provozních a havarijních stavů)

Praktické využití výstupů projektu

Praktické využití výstupů spočívá v dalším pokračování vývoje s termínem nasazení v r. 2014. Dosažená úroveň poznatků a výsledků VaV potvrzuje vysoký potenciál technologie Stirlingova motoru v koncentračních solárních elektrárnách. Výstupy a závěry ze zkušebního zařízení budou sloužit k zahájení výroby unikátního energetického zařízení využívajícího obnovitelné zdroje energie, čímž se zvýší konkurenceschopnost klastru ENVICRACK.

Projekt SP7

Testovací hnací vozidlo s energetickým optimalizačním modulem

Termín realizace

období od 06/2010 do 04/2012

Místo realizace

Projekt probíhal ve 3 lokalitách:

 1. v sídle Družstva ENVICRACK probíhaly veškeré inženýrské činnosti k úspěšné realizaci projektu a dále vyhodnocení dat z různých provozních režimů
 2. na parcele 973/39 – odstavné ploše pro třínápravovou lokomotivu, kde probíhala technická údržba
 3. v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. – kde se testovalo hnací kolejové vozidlo v různých provozních režimech

Cíl projektu

Účelem projektu bylo docílit snížení spotřeby fosilních paliv a množství CO2 a dalších exhalací v železniční vlečkové dopravě, využít rekuperované energie získané při brždění vozidla a prodloužit životnost trakčních baterií.

Cílem bylo využít tyto technologie v aplikacích pro kolejová vozidla a v hromadné dopravě.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 5 členů z klastru ENVICRACK. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků klastru ENVICRACK. Do projektu se zapojila také VŠB TU Ostrava, katedra pohonů.

Průběh projektu

Tento projekt byl řešen ve 3 etapách. V první etapě probíhaly konzultace legislativního charakteru, ověřovala se platnost výkresové dokumentace testovacího vozidla v souladu s platnými předpisy drážního úřadu, proběhla dodávka testovacího vozidla. V druhé etapě probíhaly úpravy lokomotivy v závislosti na získaných datech a zkušenostech z provozu lokomotivy a v třetí etapě se realizovaly provozní zkoušky testovacího hnacího vozidla v různých provozních režimech a vyhodnocovala data z testovacích provozních režimů.

Výstupem projektu - výzkumné a vývojové úkoly a aktivity:

 1. testovací hnací vozidlo s energetickým optimalizačním modulem
 2. know – how
 3. průmyslového vzoru nebo patentu

Praktické využití výstupů projektu

Využití závěrů a výstupů z projektu k zahájení výroby energetických úsporných kolejových trakčních vozidel. Potenciál projektu je použitelný i pro kombinované kolejové vozidla v hromadné dopravě. Výsledkem řešení projektu byl návrh fuzzy logic pro optimalizaci chodu superkapacitorů včetně trakč. měniče, dobíjení, řízení zpětné rekuperace a využití energie z rekuperace včetně ochrany průmyslového vlastnictví. Výhledově se předpokládá pokračování dalšího vývoje a zpracování studie proveditelnosti pro potencionální zákazníky.

Projekt SP8

Zabezpečení propagace technologií vyvinutých v klastru ENVICRACK na území Polské republiky

Termín realizace

období od 22. 2. 2012 do 29. 3. 2012

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajistit zájem o využívání technologie pyrolýzy pro zpracování odpadu.

Výstupem projektu - výzkumné a vývojové úkoly a aktivity:

 1. seznámit odbornou veřejnost, firmy a státní instituce o účinnosti metody pyrolýzy a její ziskovosti, době návratnosti vstupní investice, ceně zařízení a typech doprovodných technologií, vlivu na životní prostředí a možnosti využití produktů pyrolýzy
 2. celková analýza polského trhu dala obraz o využití potenciálu polského trhu na základě SWOT analýzy, analýzy příležitostí a souvisejících rizik, o možnosti rozvoje tohoto trhu, směru vývoje a trendů ve vývoji, o směřování zákonodárství a dalších podnětech k vypracování strategie pro realizování činnosti v této inovativní oblasti likvidace odpadů metodou pyrolýzy na polském trhu.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojilo 13 členů z klastru ENVICRACK. Vedoucím akční skupiny byl Ignacy Chyla, Advise & Win Polska. Řešitelský tým se skládal z odborných pracovníků členů klastru ENVICRACK.

Průběh projektu

Tento projekt byl řešen v 6 etapách. V první etapě byla uspořádána konference pod názvem: „Seznámení se s výrobním programem klastru ENVICRACK“ dne 29. 3. 2012 v Bielsko - Biale.

Ve druhé etapě se uskutečnily 3 workshopy/semináře po názvem: „Seznámení se s výrobním programem klastru ENVICRACK a příležitostí navázat obchodní kontakty“ na 3 místech v Polsku, a to dne 20. 3. 2012 v Gdaňsku, 21. 3. 2012 v Poznani a 28. 3. 2012 v Katovicích.

Ve třetí etapě byla provedena analýza polského trhu a to v termínech od 23. 2. 2012 do 9. 3. 2012.

Ve čtvrté etapě dochází k vytvoření databáze potencionálních investorů, obchodních partnerů na území polské republiky v termínu od 23. 2. 2012 do 2. 3. 2012, dále byla předjednána možnost vstupního jednání za účelem navázání obchodních vztahů a vytvořena databáze firem obdobné činnosti jako klastr Envicrack a databáze konkurenčních produktů.

V páté etapě dochází ke zpracování analýzy příležitostí a rizik související s uplatněním těchto produktů na trhu a v šesté etapě k vytvoření SWOT analýzy pro klastr ENVICRACK. Obě tyto etapy byly ukončeny k 27. 3. 2012.

Projekt SP9

Společné projekty propagace klastru

Termín realizace

období od 1/2012 do 4/20122

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování značky klastr ENVICRACK jako klastr alternativních zdrojů energie.

Průběh projektu - 1. etapa

Tento projekt byl řešen ve 2 etapách.

V první etapě v roce 2011 byla ve Stockholmu dne 15. 1. 2011 organizována konference na téma: „Pyrolýza – z odpadů do čisté technologie“. Konferenci ve Stockholmu organizoval člen klastru Ignacy Chyla, Advise & Win Polska. Na tuto konferenci bylo pozváno 10 zástupců zabývajících se čistou technologií. Účastníkům byla prezentována pyrolýzní technologie – pyrolýzní jednotka Pyromatic z hlediska vstupních a výstupních produktů, jejich průmyslového využití, pro zpracování různých druhů odpadu. Účastníci konference poté projevili zájem o prezentaci technologie s následnou exkurzí v místě realizace.

V této etapě také byly prezentovány průběžné výsledky laboratoře určené k vývoji Stirlingova motoru a využití sluneční energie.

Průběžně dochází k aktualizaci webových stránek klastru ENVICRACK.

15. 12. 2011 uskutečnila společnost MAR servis, s.r.o., člen klastru ENVICRACK v konferenčním středisku spol. Dodávky automatizace, spol. s r.o. na ul. 1. máje 34/120, Ostrava-Vítkovice workshop na téma: „Aplikační využití pyrolýzní jednotky pro zpracování surovin“. Workshopu se zúčastnili zaměstnanci a zástupci členů klastru ENVICRACK a další odborná veřejnost. Cílem workshopu byla prezentace možností procesu pyrolýzy, její principy, postupy, zhodnocení výhod a nevýhod pyrolýzního procesu, analýza vstupů a výstupů v rámci průmyslového využití.

Průběh projektu - 2. etapa

V druhé etapě v r. 2012 probíhají další aktualizace webových stránek klastru ENVICRACK v obl. řešení projektu OPPI 5.1SPK 01/019 a realizují se 3 workshopy. Dne 27. 2. 2012 proběhl v konferenčním středisku spol. Dodávky automatizace, spol. s r.o. workshop na téma: „Akumulační systémy“ – „Akumulační drážní vozidla“. Dodavatel workshopu byl člen klastru ENVICRACK - MAR servis, s.r.o.. Workshopu se zúčastnili zaměstnanci a zástupci členů klastru ENVICRACK a další odborná veřejnost. Byly prezentovány výhody akumulačních drážních vozidel oproti stávajícím dieselovým drážním vozidlům, typové řady třínápravových akumulátor. vozidel a jejich využití v praktické činnosti u uživatelů této technologie v ČR a zahraničí.

29. 2. 2012 se konal další workshop v konferenčním středisku spol. Dodávky automatizace, spol. s r.o. na téma: „Efektivní využití slunce v energetické oblasti, přeměna tepla a využití Stirlingova motoru“. Dodavatel workshopu byl člen klastru ENVICRACK – Inovační, a.s.. Workshopu se zúčastnili zaměstnanci a zástupci členů klastru ENVICRACK a další odborná veřejnost. Účastníci workshopu byli seznámeni s principy přeměny sluneční energie na tepelnou a její následnou přeměnu na el. energii a její využití v praxi. Jako příkladu byla použita výroba el. energie pomocí slunečního koncentrátoru a Stirlingova motoru v rámci průmyslového využití i při přeměně biomasy na elektrickou energii.

27. 3. 2012 se uskutečnil workshop na téma: “Využití kovonosných odpadů, využití energetických plynů“ v konferenčním středisku spol. Dodávky automatizace, spol. s r.o. na ul. 1. máje 34/120, Ostrava-Vítkovice. Dodavatel workshopu byl člen klastru ENVICRACK - MAR servis, s.r.o.. Workshopu se zúčastnili zaměstnanci a zástupci členů klastru ENVICRACK a další odborná veřejnost. Účastníci workshopu byli seznámeni s principy pyrolýzního zpracování vybraného hliníkového a měděného odpadu a průmyslového využití v praxi.

Spolupráce na projektu

Do projektu se zapojili výše uvedení členové z klastru ENVICRACK.

Projekt SP10

Společné projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Termín realizace

období od 3/2012 do 4/2012

Cíl projektu

Projekt byl určen pro zaměstnance v pracovněprávním poměru v Družstvu ENVICRACK a to účastí na školeních probíhajících v průběhu projektu.

Cílem těchto školení bylo přenést poznatky do vývoje technologií při řešení inovativních projektů.

Součástí řešení tohoto projektu bylo zapojení studentů VŠB TUO Ostrava formou zpracování diplomových a disertačních prací a účastí na měření a testování.

Průběh projektu

Projekt byl řešen jednoetapově, probíhal v r. 2012. Dne 2. 4. 2012 pořádal člen klastru ENVICRACK v konferenčním středisku TCO a Dodávky automatizace, spol. s r.o. na ulici 1. máje 34/120, Ostrava-Vítkovice 2 denní školení na téma: „Inovace pro vývojové organizace, klastry a technologické platformy“. Účastníci školení – zaměstnanci členů klastru ENVICRACK se seznámili s inovač. procesy, organizační inovací, výhodami a nevýhodami plynoucími z příprav a realizace inovač. projektu, s inovačními podmínkami, metodami, transfer technologií, ochranou duševního vlastnictví atd.
Dne 3. 4. 2012 proběhla v konferenčním středisku TCO a Dodávky automatizace, spol. s r.o. další část na téma: „Inovace pro vývojové organizace, klastry a technologické platformy“ zahrnující inovační myšlení a inovační procesy v podniku, základní pojmy, smysl inovací pro rozvoj podniku, systematické inovační metody a postupy. Účastníci se dozvěděli informace z oblasti financování výzkumu, vývoje a inovací, seznámili se s operačními programy a evropskou výzkumnou spoluprací. Výstupy ze školení byly zpracovány v přehledných materiálech pro účastníky školení.

Organizační a administrativní zabezpečení projektu

Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK

Termín a způsob realizace

Organizační a administrativní zabezpečení projektu – zajištění a obsluha služeb spojených s realizací organizačního a administrativního zabezpečení projektu: „Rozvoj a posilování konkurence-schopnosti v klastru ENVICRACK“ bylo realizováno v období 5/2009 do 4/2012 a zajištěno pracovníky v pracovněprávním poměru v Družstvu ENVICRACK.

Výstupem

Výstupem byla podpora projektů SP1 až SP10.

Projekty Celkové náklady
SP1 až SP10 cca 68 750 000,-Kč