Pyrolýza

Pyrolýzním procesem ENVICRACK se zpracovávají organické materiály. Produktem pyrolýzy je vždy tuhá, kapalná a plynná fáze. Plyn lze po vyčistění využít pro výrobu el. nebo tepelné energie.

Pyrolýzní technologie

Zásadní výhoda technologie = k rozkladu dochází při nedostatku kyslíku a tím je omezena tvorba polychrovaných dibenzo - dioxinů resp. furanů.

Rozklad molekul

Pyrolýzní zařízení zpracovává odpad - organické materiály, a v kogenerační jednotce dochází ke sdružené výrobě elektřiny a tepla.

Schéma pyrolýzní retorty

Schéma pyrolýzní retorty

Odpadní teplo získané z chlazení válců spalovacího motoru a z výfukových plynů se využívá např. pro sušení kalů a jiných vstupních surovin nebo pro ohřev teplé užitkové vody a pro vytápění objektů.

Pyromatic

Odpady vhodné k pyrolýznímu zpracování

 1. ostatní kaly - vznikající především z praní a čištění, z čištění odpadních vod, z dekarbonizace, ze septiků a žump a jiné kaly nezařazené mezi nebezpečný odpad
 2. kaly klasifikované jako nebezpečné:
  • kaly ze dna nádrží na ropné látky
  • kaly z čištění odpadních vod
  • kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky a z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
  • brusné kaly
 3. pneumatiky - typově označené jako ostatní odpad
 4. různé druhy olejů
 5. tříděné komunální odpady
Skládka - odpad vhodný k pyrolýznímu zpracování Pneumatiky - energeticky výhodný odpad Tříděný odpad - vhodná surovina pro pyrolýzu